ДА ЛИ СТЕ ВИДЕЛИ ДОН КИХОТА?

ПОД театар, Србија

Театар Заједнице КЦ Чукарица, Србија

Под уметничким руководством ПОД театра, уз учешће гостију из Новог Сада

Режија, и драматургија: Татјана Пајовић, Бранка Бајић

ПОД Театар је Процес базиран на сталном истраживању и успостављању односа између улога Човека и Уметника, развијајући тако посебну методологију за рад са децом, са младима, професионалним уметницима и одраслима раз-личитих годишта и опредељења. Театар се бави изучавањем

и истраживањем човека и друштва са антрополошког, фи-лозофског, душевног и социолошког становишта, које при-мењује кроз специфичне театарске технике, развијајући праксу примењеног позоришта, са посебним акцентом на Театар Заједнице као облик активације и функционисања локалне заједнице. Пројекат Театар Заједнице већ пет го-дина, уз партнерство КЦ Чукарица ,Геронотлошког центра Београд,окупља професионалне уметнике и две маргина-лизоване групе старе и младе на заједнички рад и процес, по­ стајући партнер „ЗИД“ Театра, Амстердам и великог европ-ског пројекта „CARAVAN NEXT“.